Disclaimer

Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de internetsite www.visserexecutivesearch.nl van Visser Executive Search, die haar hoofdvestiging heeft op het Zomerpark 20, 2151 HA, te Nieuw Vennep, Nederland en is ingeschreven in het Handelsregister KvK Amsterdam onder nummer 6146614 (“Visser Executive Search”). U wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van deze internetsite
De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Hoewel Visser Executive Search tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Visser Executive Search expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Visser Executive Search garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononder- broken zal functioneren. Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Visser Executive Search hyperlinks naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat Visser Executive Search de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Visser Executive Search aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Visser Executive Search niet geverifieerd.

Kopiëren, downloaden
Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Visser Executive Search of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Zonder voorafgaande schriftelijke toe- stemming van Visser Executive Search is het niet toegestaan links naar de site van Visser Executive Search aan te bieden.

On line communicatie
De beveiliging van berichten die u per e-mail aan Visser Executive Search zendt, is niet gegarandeerd. Visser Executive Search raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Visser Executive Search te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Visser Executive Search te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Visser Executive Search aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of Visser Executive Search op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Visser Executive Search of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Visser Executive Search.

Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
Indien anderstalige versies van de disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen
Visser Executive Search behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

 

Laat uw zorg ons werk zijn..

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial